AEAT – NOVEDADES RDL 27/2018

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, amb data 2-01-19, en l’Apartat LI INTERESSA CONÈIXER, la següent informació d’interès:

02-01-19 Principals mesures tributàries recollides en el Reial Decret Llei 27/2018, de 28 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Prestacions per maternitat o paternitat

Com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018, es modifica la LIRPF per declarar expressament exemptes, juntament amb les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social, amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no prescrits, és a dir, els períodes impositius 2014, 2015, 2016 i 2017, les següents prestacions:

 • Les prestacions públiques per maternitat o paternitat i les familiars no contributives regulades en la Llei General de la Seguretat Social (Capítols VI i VII del títol II i en el capítol I del títol VI del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre) .
 • Les prestacions per maternitat o paternitat reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuen com a alternatives a aquest règim.

La quantia exempta en aquest cas tindrà com a límit l’import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui. L’excés tributarà com a rendiment del treball, s’entén produït, en cas de concurrència de prestacions de l’Seguretat Social i d’aquestes mutualitats, en les prestacions d’aquestes últimes.

 • Per als empleats públics enquadrats en un règim de la Seguretat Social que no de dret a percebre la prestació a què es refereix el paràgraf anterior, estarà exempta la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat (regulada a les lletres a ), b) ic) de l’article 49 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre o en la legislació específica que sigui aplicable).

La quantia exempta en aquest cas tindrà com a límit l’import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui. L’excés tributarà com a rendiments del treball.

(Es modifica la lletra h) de l’article 7 LIRPF)

Rendiments en estimació objectiva

Es prorroguen per al període impositiu 2019 els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació de mètode d’estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest mètode, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos.

Magnituds excloents de caràcter general:

 • Volum d’ingressos en l’any immediatament anterior superior a 000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran la totalitat de les operacions, hi hagi o no obligació d’expedir factura. Les operacions en què hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 125.000 euros.
 • Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
 • Volum de compres en béns i serveis en l’any immediatament anterior, excloses les adquisicions de l’immobilitzat, superior a 000 euros.

(Es modifica la DT 32a LIRPF)

A més, s’estableix un nou termini de renúncia o revocació per a l’any 2019 al mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’impost sobre el valor afegit .

Aquest termini és d’un mes a partir del dia següent a la data de publicació al BOE del Reial decret llei 27/2018, és a dir, fins el 30 de gener de el 2019.

IMPOST SOBRE VALOR AFEGIT

Es prorroguen per al període impositiu 2019 els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del règim simplificat i del règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca.

Magnituds excloents de caràcter general:

 • Volum d’ingressos en l’any immediatament anterior superior a 000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.
 • Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 000 euros.
 • Volum de compres i importacions en béns i serveis en l’any immediatament anterior, excloses les adquisicions de l’immobilitzat, superior a 000 euros.

(Es modifica la DT 13a LIVA)

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Incorporació en l’Impost sobre Societats dels efectes de la Circular de la 4/2017, de 27 de novembre.

Amb efectes per a períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2018, l’article 2 del Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre (RD Llei 27/2018) modifica l’article 17.1 Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats (LIS) i incorpora una nova disposició transitòria trenta-novena.

L’article 2 RD Llei 27/2018 modifica la LIS amb l’objecte d‘introduir en l’Impost sobre Societats els efectes de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers.

La comptabilització de la primera aplicació dels canvis que la Circular 4/2017 incorpora es realitzarà, llevat d’algunes excepcions expressament recollides en la norma, de manera retrospectiva, registrant els impactes en reserves. Els càrrecs i abonaments a comptes de reserves que es generin en ocasió dels ajustos de primera aplicació de tenir, quan sigui procedent per l’aplicació de la normativa reguladora de l’Impost, efectes fiscals, és a dir, s’han de tenir en consideració per a la determinació de la base imposable de l’impost corresponent al període impositiu 2018.

A fi d’atenuar l’impacte fiscal de l’esmentat mandat comptable, s’estableix un règim transitori per integrar a la base imposable els esmentats càrrecs i abonaments a comptes de reserves, quan tinguin efectes fiscals d’acord amb el que disposa la normativa de l’Impost, de manera que aquesta integració s’efectuarà per parts iguals a la base imposable corresponent a cada un dels tres primers períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2018.

A més, la modificació de la LIS es deu als canvis de la Circular 4/2017 pels quals les inversions en instruments de patrimoni net s’han de valorar a valor raonable amb canvis en resultats, llevat que l’entitat opti irrevocablement i des de l’inici per reconèixer aquests canvis de valor en un altre resultat global.

A fi d’adaptar els efectes d’aquesta modificació a les regles generals de valoració de l’Impost i garantir la seva integració en la base imposable en el moment que causin baixa, es procedeix a modificar la seva norma reguladora, bé que, amb una regulació de caràcter general, sense referència expressa a la Circular.

Per tot l’anterior en la LIS s’han introduït les següents novetats:

 • S’ha modificat l’article 17.1 LIS s’ha afegint que indica en negreta: “(…) les variacions de valor originades per aplicació del criteri del valor raonable no tindran efectes fiscals mentre no s’hagin d’imputar al compte de pèrdues i guanys, sense perjudici de que assenyala la lletra l) de l’article 15 d’aquesta Llei, o mentre no hagin d’imputar a un compte de reserves si així ho estableix una norma legal o reglamentària. (…)”.
 • S’ha incorporat una nova disposició transitòria trenta-novena LIS relativa a la integració en la base imposable dels ajustos comptables per la primera aplicació de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d’ informació financera pública i reservada, i models d’estats financers:

“Els càrrecs i abonaments a comptes de reserves, que tinguin la consideració de despeses o ingressos, respectivament, quan tinguin efectes fiscals d’acord amb el que estableix aquesta Llei, com a conseqüència de la primera aplicació de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers, s’integraran per parts iguals a la base imposable corresponent a cada un dels tres primers períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2018, sense que per aquesta integració sigui aplicable el que estableix l’article 130 d’aquesta Llei.

La integració per parts iguals assenyalada en el paràgraf anterior seguirà sent aplicable encara que causi baixa del balanç l’element a què fa referència l’import pendent.

En cas d’extinció del contribuent dins d’aquest termini, l’import pendent s’integrarà a la base imposable de l’últim període impositiu, llevat que la mateixa sigui conseqüència d’una operació de reestructuració a la qual sigui aplicable el règim fiscal establert en el Capítol VII del títol VII d’aquesta Llei.

En la memòria dels comptes anuals dels exercicis corresponents a aquests períodes impositius s’han d’esmentar les quantitats integrades en la base imposable i les pendents d’integrar”.

Aprovació de la relació d’activitats prioritàries de mecenatge

La Disposició addicional segona del RD Llei 27/2018 indica que durant l’any 2019 es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les enumerades en la disposició addicional setanta primera de la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.

La incorporació d’aquest llistat d’activitats mitjançant un reial decret llei es justifica en nom del principi de seguretat jurídica, ja que d’altra manera la seva aplicació durant el dit exercici no podrà dur a terme fins que no aprovi per una norma de rang legal atès que no cal entendre prorrogat automàticament el precepte que les regula per a l’any 2018, el que incidiria negativament en la promoció i foment d’aquestes activitats.

IMPOST SOBRE PATRIMONI NET

Es modifica el Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es prorroga per a 2019 el manteniment del gravamen de l’impost sobre el patrimoni per a l’exercici 2019.

Madrid, 2 de gener de 2019

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies